Araştırmalar

social-media-marketing-tools

Şebeke Projesi kapsamında 1’i saha araştırması olmak üzere toplam 5 adet araştırma yapılacaktır. Araştırmaların temel amacı; Türkiye’de genç yurttaşların karar alma mekanizmalarına katılımı ve yurttaş olarak var oluşlarını detaylı olarak incelemektir. Araştırmalar ile genç yurttaşların toplumsal, siyasal ve ekonomik katılımının detaylı olarak incelenmesi; genç olmalarından dolayı katılımlarına engel olan unsurların ortaya konulmasıdır.

Türkiye’de Gençlerin Katılımı 

KONDA Araştırma ve Danışmanlık eliyle gerçeleştirilen Türkiye’de Gençlerin Katılımı Araştırması toplumsal, siyasal ve ekonomik katılım boyutlarının üçünün birden de kesişim noktalarına odaklanan ve genç yurttaşların toplumsal, siyasal ve ekonomik katılımına yönelik tartışma zeminini oluşturan bir saha araştırması olarak kurgulandı.

Umuyoruz ki, Gençlerin Katılımı Araştırmasıve bu araştırmadan elde edilen bulgu ve değerlendirmeleri gençlerin katılım ve özerkliği üzerine yapılan tartışmalara ve gençlikle ilgili STK ve kamu kurumlarının çalışmalarına katkıda bulunur

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/02/turkiyedegenclerinkatilimi.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

1930 – 1990 Meclisin Gençlik Söylemi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1930 yılından itibaren görüşmeler ve bu görüşmelerin tutanakları incelenerek bir söylem analizi yapılacaktır. Araştırma gençler ve gençlik kavramının temsili demokrasi içinde, başka bir deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) içinde vekiller tarafından nasıl tartışıldığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, gençlik kavramının tarihsel olarak nasıl değiştiğine, dönemsel siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler içinde tarihsel olarak nasıl yapılandırıldığına, gençlik kavramına hangi değerler yüklendiğine ve gençliğe toplumsal olarak nasıl bir yer verildiği tartışmaya açılacaktır.

Araştırmada meclis içi yapılan tartışmalar ve konuşmalarda gençliğin ve gençlerin nasıl ele alındığı; söylem analizi yöntemi kullanılarak incelenecektir. Gençlik ve gençlere ilişkin söylemler, dönemin bağlamında incelenecek ve dönemsel gelişmelerle birlikte yorumlanacaktır. Araştırmanın 1930 yılından itibaren, günümüze kadar yapılan tüm meclis tartışmalarını içermesi beklenmektedir.
Araştırma ile siyasal katılım boyutunda ulusal karar alma mekanizması olan TBMM’de genç yurttaşların nasıl tasavvur edildiğine dair bütünlükçü bilgiler üretilecektir.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/04/MeclisinGenclikSoylemi.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Özerklik ve Özgürlükler Açısından Türkiye’de Gençlik Politikaları 

Araştırma kamu kuruluşlarının genç yurttaşlar ile ilişkilerini, karar alma ve hizmet mekanizmalarına genç yurttaşların erişimi ve katılımına dair pratik uygulamaları incelemeyi ve yorumlamayı amaçlamaktadır. Böylece kamusal alanda genç yurttaşların kamu hizmetleriyle ilişkisi ve mevcut gençlik politikaları irdelenmiş olacak; toplumsal katılım boyutu ile beraber siyasal katılım boyutu da ele alınmış olacaktır.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/05/TurkiyedeGenclikPolitikaları.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu?

Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu? başlıklı araştırmada, gençlerin sosyo-ekonomik statüleri ile siyasi katılımları arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bu araştırma sosyo-ekonomik statü ile gençlerin siyasi katılımları ve siyasi katılım biçimleri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle, yazarlar, sosyal ve ekonomik dezavantajlar yaşayan gençlerin, siyasi mekanizmalara daha az katılabilmesinin ve siyasi arenada seslerini daha az duyurabilmelerini “demokrasi açığı” olarak kavramsallaştırıyor. Yazarlar bahsedilen “demokrasi açığının” sosyal ve ekonomik dezavantajlarla yaşayan gençlerin sözlerinin siyasi karar alma mekanizmalarına yansımamasına ve toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilmesine neden olduğunu iddia ediyorlar.

Türkiye’de Gençler ve Siyasi Katılım: Sosyo-Ekonomik Statü Fark Yaratıyor mu? başlıklı araştırma, ülkemizde gençlerin siyasi katılımına ilişkin tartışmaları besleyebilecek önemli bulgular içermektedir.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/04/sosya-ekonomikstatufaryaratiyormu.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]

Karşılaştırmalı Bir Analiz: Avrupa’da Gençlerin Katılımı Ve Gençlik Politikası 

Türkiye’de devam eden güncel tartışmalardan biri de ulusal gençlik politasının oluşturulması hakkındadır.

Türkiye’de etkin, genç dostu; genç yurttaşların geliştirme sürecine dahil olduğu ve karar alma mekanizmlarına etkin katıldığı bir yaklaşım içeren ulusal gençlik politikasına ihtiyaç vardır. Gençlik politikası üretme sürecinde farklı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan deneyimlerden faydalanmanın yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu deneyimlerde karşılaşılan noktalar, ihtiyaçlar üzerinen kurulan mekanizmalar ve gençliğin nasıl tasfir edildiği, Türkiye’deki politika geliştirme sürecine de katkı sağlayabilir.

Bu yüzden, Türkiye’deki ulusal gençlik politikası geliştirme sürecine yeni veriler eklemek eklemek amacı ile Avrupa’daki gençlik politikaları, Avrupa’daki gençlik konseylerinin nasıl kurulduğu, gençlerin yurttaşların Avrupa’daki gençlerin karar alma katılımları için var olan mekanizmalar, bu mekanizmaların idari ve hukuksal yapısının nasıl olduğu ve genç yurttaşların temsiliyetin nasıl yapılandırıldığı; farklı ülke deneyimleri ele alınarak ve karşılaştırlarak ele alınacaktır.

[button color=”#FFFFFF” background=”#287da5″ size=”medium” src=”http://www.sebeke.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/Avrupada-Gen%C3%A7lerin-Kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1-Ve-Gen%C3%A7lik-Politikas%C4%B1.pdf”]İndirmek için tıklayınız![/button]